Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum günü seçmişti

Atatürk, 19 Mayıs’ı “Doğum günü” olarak seçmiş, resmi kayıtlara da bu şekilde geçirilmişti.
Atatürk’ün nüfus cüzdanındaki doğum tarihi kendi isteğiyle 19 Mayıs olmuştur. Bu onun, aslında kendisinin 19 Mayıs’ı Milli Mücadele’yi başlatarak tarih sahnesine çıkışının başlangıcı kabul etmesinin yanı sıra, yeni Türkiye’nin 29 Ekim’den önceki doğum günü olarak kabul edilmesi isteğini de yansıtıyordu.

Yıl 1936:
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Soyak Atatürk’e bir evrak getirdi. Evrakta Atatürk’ün doğum gününün bildirilmesi rica ediliyordu.
“ Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti
10.XI.1936
Protokol Dairesi Şefliği
U. No.: 21081
H. No.: 174

Riyaseticumhur Umumi Katipliğine
İngiltere Maslahatgüzarı Mösyö Morgan, Vekaletimize müracaat ederek Reisicumhurumuzun Yevmi veldeti münasebetiyle İngiltere Kralı Sekizinci Edwardtarafından hususî ve samimî bir tebrik telgrafı çekileceğini söylemiş ve Atatürk’ün doğum tarihinin bildirilmesini rica etmişir.
Keyfiyeti arz eder ve İngiltere Büyük Elçiliğince taleb edilen malûmat tensip buyurulduğu takdirde işarına müsaadelerinizi rica eylerim.
Hariciye Vekili Y.Elçi
Ali Türkgeldi”
Atatürk biraz düşündü fakat kendisi de gün ve ayı bilmiyordu. Annesinden bir zaman işittiğine göre bir bahar mevsiminde doğmuş olduğunu aklına getirdi. Ve bir anda dilinden şu sözler döküldü:
“ Bu bir 19 Mayıs günü niçin olmasın?”
Hasan Rıza Bey gelen evrakı yanıtlayarak gönderdi. Evrak da şunlar yazılıydı:
“Hariciye Vekaletine
12.XI.1936
10.XI. 1936 tarihli ve protokol 21081-174 sayılı yazıya cevaptır:
Reisicumhur Atatürk’ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduklarını arz ederim.
Umumi Katip
H. Rıza Soyak
Riyaseti Cumhur Evrakı: 3/7493”
Kaynak:
Türk Tarih Kurumu; Belleten Cilt: XLIV, Sayı: 176, Ekim 1980 (Türk Tarih Kurumu Yayınları, Belleten Dergisi, s. 629-641)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir